“YEZU KRISTU UMUKIZA W’ISI, NI WE MUCO UBONESHEREZA ZINA MUNTU WESE”

Intangamarara

1. Bakristu ba Diyoseze Rutana, gihugu c’Imana nkunda, ndabaramukije ndabipfuriza umugisha n’amahoro biva ku Mana Dawe wa twese no ku Mukama wacu Yezu Kristu (Cf. Ef. 1, 2; 2 Th 1, 2).Turatanguye umwaka mushasha w’ubutumwa wa 2021-2022. Ni umwaka ugira gatatu wo mu kiringo ca gatatu c’imyaka itanu ca Diyoseze yacu ya Rutana twahariye Yezu Kristu Mukiza w’isi.

2. Icivugo c’uyu mwaka mushasha w’ubutumwa ni iki ngo: “Yezu Kristu Umukiza w’isi, ni we muco uboneshereza zina muntu wese. Ico civugo kidutumirira kuzirikana Yezu-Kristus Umuco uboneshereza zina muntu wese ukongera ukamurikira ubutumwa bw’umukristu wese. Icipfuzo canje muri uyu umwaka ni uko uyo muco woboneshereza abantu bose bafise ubutumwa bwo kumenyesha Inkuru Nziza ya Kristu (cf. LG, 1) muri Diyoseze yacu ya Rutana, mpereye ku basaserdoti, abihebey’Imana, abamenyeshamana, abasangirabutumwa abakristu balayike, ugashwara abakristu bose mbere ugashikira n’abakiri mu mwijima w’inabi kugirango bahumuke babone urukiza rw’Imana.

Yezu ni we muco w’isi.

3. Yezu we nyene araduhishuka ko ari we Muco w’isi: « Jewe ndi Umuco w’isi, uwunkurikira ntazogendera mu mwijima, azoronka riho Umuco w’ubuzima » (Jn 8,12). Akongera kandi ati: « Igihe nkiri kw’isi ndi Umuco w’isi » (Jn 9,5). Ivyo Yezu avuga yiroreshako, umuhanuzi Izaya yari yarabibuye mu kuvuga ko Mesiya azoza nk’Umuco w’Imana. Ayo majambo y’Umuhanuzi Izaya, umwanditsi w’inkuru nziza Matayo arayasubiramwo ayerekeza kuri Yezu Kristu agaca yemeza ko yarangukiye muri we. « Igihugu cari cicaye mu mwijima carabonye umuco mwinshi, n’abari bicaye mu ntara y’umuzimagiza w’urupfu nya muco warababoneshereje. » (Mt 4,16).

4. Abantu twese twahamagariwe urukiza turonka mu kwemera Yezu Kristu, we Muco w’ukuri uboneshereza zina muntu wese (cf. Jn 1, 9; Cf. LG., 1). Abahamagawe nabo baraheza bagasabwa kuba abana b’umuco nyene, nkuko tubisanga mwi’Iketi Paulo mweranda yandikiye abanya Efezi (cf. Ef 5, 8), bakitagatifuza mu kugamburukira ukuri (cf. 1 P 1, 22). Nkako Umuco w’ukuri urasira ku vyo Umukama yaremye vyose, mugabo mu buryo bwiharije urasira mu mutima w’umuntu yaremanywe agashusho k’Imana. Ukuri kuraboneshereza umutima w’ubwenge w’umuntu kukanayobora ibikorwa vyiwe. Ni co gituma twama dusenga twigana uyu mwanditsi w’izaburi yavuze ati: “Turasireko umuco wo mu maso hawe Mukama” (Ps 4,7) kugira ngo ubuzima bwacu n’ibikorwa vyacu bigume mu muco w’ukuri.

Kristu Jambo w’Imana ni we Muco umurikira abakristu

5. Igihe kigeze Jambo yarigize umuntu aza kubana natwe. Umutumwa Yohani arabivuga neza ko mu ntango Jambo yariho kandi ko Jambo yari Imana. Muri we ni ho hari ubuzima kandi ubwo buzima ni bwo bwari umuco w’isi. Umuco nawo urasira mu mwijima, ariko umwijima ntiwashoboye kuwuhagarika. Jambo ni we yari umuco w’ukuri, uboneshereza zina muntu wese (cf. Jn 1, 1...4.-5.9). Amaza ya Yezu kw’isi , yazanye umuco w’Imana ngo urasire mu buzima bwa kamere y’umuntu burangwa n’umuzimagiza..Kugira ngo tuvavanure n’uyo muzimagiza rero, ni uko twemera gukurikira Yezu Kristu we rumuri rwacu, ngo yirukane umwijima w’igicumuro mu mitima yacu. Tukumviriza Ijambo ry’Imana ridahengeshanya kudutumirira kuva mu bikorwa vy’umukorane tukambara ibirwanisho vy’umuco bidufasha kwigenza rupfasoni nk’uko bibereye ku murango (cf. Rm 13, 12-14).

Tumurikiwe n’Ijambo ry’Imana tube umuco w’isi.

6. Turamaze gutegera akamaro k’Ijambo ry’Imana mu buzima bw’umukristu. Turazi neza ko ari ryo rumuri rutumurikira munzira igana iwacu mw’Ijuru. Abatari bake muri mwebwe ubu barafise igitabu c’Ijambo ry’Imana mu ngo zabo. Barashobora kuryisomera no gusenga mu rugo canke mu mubano bagikoresheje. N’ubu nyene ndatumiriye abo bose batarashobora kucigurira ngo bagerageze bakironke vuba, bagitunge mu ngo zabo bagishire ahakirurutse mu nzu, kugira ngo kibabere ingaburo mu rugendo rw’ubuzima rugana umurambi mweranda w’Imana, ariyo ya Yeruzalemu yo mw’Ijuru.

7. Uwumaze kunyurwa n’iryo Jambo rya Kristu araheza agahinduka we nyene umuco uboneshereza abandi mu rugo, mu muryango, mu mubano, mu gisata , muri paruwase , eka mbere no muri Ekleziya yose. Kuko Kristu Muco w’isi aba yamaze kurasira mu buzima bwiwe, mu bikorwa vyiwe no mu migenzo yiwe yose. Araheza akabera abandi akarorero keza kuko akayangana umuco wa Kristu, maze abamubona bose bakaninahaza Imana Dawe wo mw’ijuru (Mt 5,16).

8. Nk’uko Yezu Kristu ari we aduhishurira insiguroy’ubuzima, uwakiriye umuco w’Ijambo ryiwe arashika ku ntambwe yo kwiraba amurikiwe n’uyo muco, akibona nkuko ari vy’ukuri, agashika aho yimenya agaheza akinegura. Na kare abarundi barayamaze ngo “ intimenya ni yo ntinegura”. Tumurikiwe n’umuco w’Ijambo ryiwe rero, turaheza tukabona ibicumuro vyacu, nk’ubwishime, akarenganyo, ukwigungirako, hamwe n’izindi mpengamiro mbi nyishi zituzingamikira mu mwijima wa sekibi.

Tugendere mu muco w’Umukama tube ivyabona vy’urukundo n’ukuri

9. Uwabonesherejwe n’umuco wa Kristu mu butumwa araheza akaba icabona c’urukundo kuko arirwo rurangira bose ko turi abigishwa ba Kristu (cf. Jn 13, 35) n’ukuri kutugira abidegemvya (cf. Jn 8, 32). Urukundo n’ukuri mu buzima no mu butumwa , nivyo bibwirizwa kuba akaranga ka twebwe twese abakristu ba Diyoseze Rutana muri uyu mwaka w’ubutumwa, aho duhamagariwe twese kugendera mu muco wa Kristu. Kuba ivyabona vy’urukundo n’ukuri, bibwirizwa kubonekera kandi mu gutunganya no mukuringaniza neza ibijanye n’amatungo haba mu mibano, mu bisata, mu maparuwase canke mu bikorwa bitandukanye birangurirwa mu muryango wa diyoseze yacu. Mu kurangura ubutumwa umw’umwe wese yahawe n’Imana, duhamagariwe kwirinda ico cose kitarimwo ubuntu n’ubweranda.

10. Ni co gituma nsavye abari n’ibanga ry’ubutumwa bashinzwe bose, kuva mu mubano gushika mu bisata bitandukanye vy’ubutumwa muri Diyoseze ko borangwa n’ubwitonzi, ubukerebutsi, umutima w’ukwifata ruto, hamwe n’umutima w’ugushira umuco wa Kristu mu vyo bajejwe. Inyifato ijanye no kubeshera abandi, kurenganya, kwaka no kurya igiturire , ni ituzwe mu bakristu no mu nzego zitandukanye z’umuryango. Ntihagire n’umwe akoresha ukutari ko itunga ry’umuryango yaba amafaranga canke ayandi matungo. Ntihagire ingendo yo kunyuruza canke gusesagura amafaranga aba yavuye mu twigoro tw’abakristu ngo afashe kwubaka umuryango w’abakristu twumva muri mwebwe. Ivyo vyose ni mubigwanye n’umutima wanyu wose mwishimikije inkomezi za Mutima Mweranda.

11. Umuco ukomoka kuri Yezu Kristu udusaba kuguma turi maso kugira ngo utuboneshereze. Ahandi ho, turashobora gukingirwa n’ibitutu vy’inkomezi z’ikibi vyinyegeje mu mitima y’abantu hamwe no mu nzego zitandukanye (cf. SCEAM, Kampala, 2019, n. 53). Nk’uko Jambo w’Imana yigize umuntu akaza kubana natwe ngo adukize igicumuro n’urupfu, (Jn 1, 14) niko n’Inkuru nziza dushikirizwa ibwirizwa kunyengetera mu mitima y’ababatijwe bose no mu bibanza vy’ubuzima bw’abayitega amatwi bose (cf. SCEAM, Kampala, 2019, n. 5) kugira ngo ibohore ivyaboshwe n’igicumuro vyose, ishwiragize umwijima wose wa Sekibi, maze isasagaze umuco w’ukuri kw’Imana.

Muri Umuco w’isi

12. Umukama wacu Yezu Kristu ahamagarira umukristu kuba akarorero gakayangana umuco mu migenzo myiza, mu bushingatahe, mu bupfasoni no mu bweranda. Ico Umukama adushakako ni uko tuba abashingira intahe ukwemera mu buzima bwa misi yose na canecane mu migenderanire dufitaniye n’abo tubana canke duhurira ku butumwa no mu mirimo itandukanye. (cf. Iketi rya Papa Fransisiko, Muri umuco w’isi).

13. “Jewe naje kw’si nk’umuco kugira ngo uwunyemeye ntagume mu muzimagiza” (Jn 12, 46). Igikorwa ca Yezu ni ico kuboneshereza abantu bo muri iyi si (Cf. Jn 8, 12). N’abatumwa biwe nta kindi abasaba atari ico nyene: “Muri umuco w’isi”(Mt 5,14). Ubutumwa nyamukuru bw’abatumwa ni ukujana uyo muco aho baciye hose. Paulo Mweranda arashinga intahe imbere y’umwami Agrippa, aho yemeza ko yatowe ngo ahumure amaso abany’Israeli, ababoneshereze abakure mu mwijima, abereke umuco, kugira ngo bave mu ngoyi za Shetani, bahurumbire Imana, bayemere, barekurirwe ibicumuro vyabo, kugirango babone kwinjira mu gitigiri c’aberanda. (Cf. Ac 26, 18). Umutumwa canke uwabatijwe wese aba umuco kuko nawe yemeye kumurikirwa na Yezu Kristu, umuco wiwe ukamuboneshereza mu buzima bwiwe.

14. Urugendo Paulo Mweranda yagize ava mu mwijima akaja mu muco aho bahwanira n’Umukama mu nzira igana i Damas , ni rwo rumutuma ashinga iyo ntahe y’ukuri. Agihura n’Imana uyo umuco w’Umukama wabanje kumukanga arahuma amaso. Mu nyuma amaze kuronka Ibatisimu yarahejeje arasubira kubona (Cf. Ac 9, 1-19). Iyo nzira natwe ni yo twaciyemwo igihe twaronka Ibatisimu. Ni  co gituma mbere mu ntango ya Ekleziya, Ibatitisimu bayita Isakramentu ry’umuco (Cf. Yusino Mweranda), kuko rikura umuntu mu muzimagiza w’ikinyoma rikamujana mu muco w’ukuri kw’Imana. Kukaba nkako no mu gihe batanga Ibatisimu, baraha itara ryaka uwubatijwe, kugira ngo uyo mukristu avutse mu mazi y’Ibatisimu, abonesherezwe n’umuco wa Kristu mu buzima bwiwe bwa misi yose.

15. Yamara rero, n’aho turonka umuco mw’Ibatisimu, igicumuro kiragaruka kikaduhuma amaso kikatubuza kubona no kwakira umuco. Igicumuro kiratera uruhumyi rw’umutima,  n’amaso yacu ntabe akibona ibigororotse n’ibitonganutse neza. Yezu arabitubwira mu majambo arashe ati: “Ijisho ryawe ni ryaba rigwaye, umubiri wawe wose uzoba mu mwijima”. (Cf. Mt 6, 22-23). Uguhinduka ni ukuva mu muzimagiza ukaja mu muco. Ibidutera uruhumyi rw’umutima gushika aho duhunga umuco ni ingeso mbi, agatima k’ukwigenza nk’ab’isi, hamwe n’izindi mpengamiro mbi zose zidukwegera mu gicumuro.

16. Muri uyu mwaka w’ubutumwa dutanguye rero,  muze twihatire kuruta uko twahora kuba umuco , mu kugendera abataramenya Imana bo mu mibano yacu kugira tubafashe kuva mu mwijima w’ubuzima butarimwo Yezu Kristu, tubazane mu muco w’Umukama. Hambavu y’abo, hari n’abandi babatijwe ariko bataye ukwemera kwabo , bakagendera mu ngeso mbi zijana n’ibikorwa vy’umukorane. Na bo nyene uyu mwaka tubashikire, tubashikirize umuco w’inkuru nziza kugira ngo bagaruke kw’isoko, bivomere amazi y’umusarara abashikiriza urukiza rw’Imana.

17. Imbere yo gusozera nagira ndabibutse ko uyu mwaka wa Yozefu Mweranda twatanguye igenekerezo rya 8/12/2020 tuzowusozera ku musi mukuru wa Kristu Mwami muri diyoseze yacu. Nkabibutsa kandi ko n’umwaka witiriwe urukundo rw’ingo n’imiryango twatanguye ku musi mukuru wa Yozefu Mweranda kw’igenekerezo rya 19/3/2021, ko wotubera akaryo keza ko kunagura ubutumwa bw’ingo n’imiryango mu maparuwase yose. Ibiro bishinzwe ubutumwa bw’ingo bizotumenyesha integuro y’ukuwusozera.

Nagira kandi ndabamenyeshe ko muri uyu mwaka w’ubutumwa dutanguye tuzohimbaza ku rwego rwa diyoseze yacu intambwe ya mbere y’Inama Nsangirarugendo y’Abepiskopi igira 16. Iyo nama itegura iyizobera i Roma muri Gitugutu 2023. Icivugo c’iyo nama ni : “Kugira ngo habe Ekleziya irangwa no kuja inama nsangizangendo : isangira mutima, kugira uruhara mu muryango n’ubutumwa”.

18. Ndangije ndabipfuriza umwaka mwiza w’ubutumwa. Yezu Kristu Mukiza w’isi, azotuyobore adushikane ku muco w’ukuri kwiwe. Ndabahezagiye mwese kw’izina rya Data n’irya Mwana n’irya Mutima Mweranda. Amen.

 

Bigiriwe mu Rutana ku wa 24/9/2021
Bonaventura NAHIMANA
Umwungere wa Diyoseze ya RUTANA

 

Mgr Bonaventure NAHIMANA
Eveque de RUTANA 
B.P: 45 RUTANA-BURUNDI 
Tel: 00257 7947735
        25722 505118
Mail: nabimanah@yahoo.fr
        info@diocese-rutana.bi

        
 

Back to Top